زمین شناسی پزشکی خلیج فارس

سرشناسه : اخباری‌زاده، رازقه، ‏‫۱۳۶۶‏‏‏‏‏-‬
‏عنوان و نام پديدآور : زمین‌شناسی پزشکی خلیج فارس/رازقه اخباری‌زاده، ایرج نبی‌پور.
‏مشخصات نشر : بوشهر: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، ‏‫۱۳۹۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۰۱ ص.‬
‏شابک : ‏‫‭978-622-971947-3‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : جغرافیای پزشکی-- ایران‏‫ -- بوشهر (استان)‬‏
‏موضوع : Medical geography‪ -- Iran‭ -- Bushehr (Province)‬
‏موضوع : آلاینده‌ها-- ایران‏‫ -- بوشهر (استان)‬‏
‏موضوع : ‪Pollutants‪‪ -- Iran‭ -- Bushehr (Province)‬
‏موضوع : گنبدهای نمکی-- ایران‏‫ -- بوشهر (استان)‬‏
‏موضوع : Salt domes‪‪ -- Iran‭ -- Bushehr (Province)‬
‏موضوع : آب‌های معدنی-- ایران‏‫ -- بوشهر (استان)‬‏
‏موضوع : Mineral waters‪‪‪ -- Iran‭ -- Bushehr (Province)‬
‏شناسه افزوده : ن‍ب‍ی‌پ‍ور، ای‍رج‌، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬
‏شناسه افزوده : دانشکده علوم پزشکی بوشهر
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭RA۹۲۴‏‫‭
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‮‭۶۱۴/۴۲۵۵۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۷۳۶۱۱۰۸
‏وضعيت ركورد : فیپا