تاریخ پزشکی خلیج فارس

 

منابع

 

 1. هینتس والتر. دنیای گمشدة عیلام. ترجمة فیروز فیروز نیا. تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1371، ص 14.
 2. واندنبرگ لوئی. باستان شناسی ایران باستان. ترجمة عیسی بهنام. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1379، ص 53.
 3. Potts DT. Elamites and Kassites in the Persian Gulf. JNES 2006;65:111-119.
 4. همان شمارة 1، ص 49.
 5. پزار موریس. مأموریت در بندر بوشهر. گزارش حفاری ها و مطالعات باستان شناسی موریس پزار. ترجمة سیّد ضیاء مصلح. توضیحات و تعلیقات غلامحسین نظامی. بوشهر، بنیاد ایران شناسی شعبة بندر بوشهر، 1384، ص 34.
 6. کامرون جورج. ایران در سپیده دم تاریخ. ترجمة حسن انوشه تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1372 ص 92.
 7. همان شمارة 1 ص 74.
 8. همان شمارة1 ص 68.
 9. گیرشمن ر. چغازنبیل. ترجمة اصغر کریمی. تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور، 1373، ص 100.
 10. گاردنر آلدون جی. تاریخ بیولوژی. ترجمة علی معصومی، کیوان نریمانی. تهران، انتشارات شباهنگ، 1366، ص 21 .
 11. Potter R. Combridge illustrated history. Camberige, 1996.P.54.
 12. فنتزمرگرهارد. پنج هزار سال پزشکی. ترجمة سیاوش آگاه. تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1366، ص 16.
 13. همان شمارة 1، ص 71.
 14. دورانت ویل. مشرق زمین گاهوارة تمدن. ترجمة احمد آرام، ع پاشایی، امیر حسین آریان پور. تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ سوم، 1370، ص 142.
 15. آمیه پیر. تاریخ عیلام. ترجمة شیرین بیانی. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1372، ص 50.
 16. همان شمارة 6، ص 82.
 17. همان شمارة 12، ص 19 و همان شمارة 10، ص 23.
 18. Lyons AS, Petrucelli RJ. Medicine, an illustrated history. New York: Abradale Press, 1987, P.63.
 19. همان شمارة 12، ص 11.
 20. همان شمارة 1، ص 67.
 21. نورانی مصطفی. دایره المعارف بزرگ طب اسلامی، گیاهان دارویی. قم، انتشارات ارمغان یوسف، 1384، ص 157.
 22. محمدی سعید. گیاهان دارویی رودخانه مند. بوشهر، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، 1385، ص 31.
 23. Price M. History of ancient medicine in Mesopotamia and Iran. Iran Chamber Society.2001.
 24. همان شمارة 14، ص 425.
 25. نبی پور ایرج. در ژرفاث تاریخ دریانوردی ایرانیان. بوشهر، میراث لیان، اردیبهشت 1382، ص 20.
 26. سامی علی. پاسارگاد پایتخت و آرمگاه کوروش هخامنشی ( ذوالقرنین). به کوشش دکتر غلامرضا وطن دوست. شیراز، انتشارات نوید، 1375، ص 73.
 27. سرافراز علی اکبر، فیروزمندی بهمن. باستان شناسی و هنر دوران تاریخی، ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی. تهران، انتشارات عفاف، 1381، ص 150.
 28. فرشاد مهدی. تاریخ مهندسی در ایران. تهران، انتشارات گویش، ص 69.
 29. نجم آبادی محود. تاریخ طب در ایران جلد اول، قبل از اسلام. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1371، ص 362.
 30. Yaghmaee E. Excavations in Dashtestan, Borazjan (Iran). 2005 ( www.iranheritage.com/achaemenidconference/biogs_full.htm).
 31. کخ هایدماری. از زبان داریوش. ترجمة دکتر پرویز رجبی. تهران، نشرکارنگ، 1376،ص83.
 32. همان پیشین، ص 86.
 33. پیرنیا حسن. ایران باستان. تهران، دنیای کتاب، چاپ ششم، جلد سوم، ص 2672.
 34. هادی حسن. سرگذشت کشتیرانی ایرانیان. ترجمه امید اقتداری. تهران، شرکت به نشر، 1371، ص 100.
 35. همان شمارة33، ص 2698.
 36. میرفتاح سیّد علی اصغر. گورستان شغاب، عرضه داشت در هوای آزاد و دفن به شیوة استخواندان. مجلة اثر، شمارة 25، 1374، ص 57.
 37. گیرشمن ر. ایران از آغاز تا اسلام. ترجمة محمد معین. تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هشتم، 1370، ص 334.
 38. نبی پور ایرج، پژوهشی در سفال منقوش خارگ. مجلة آبی ها، سال 1381، شمارة پنج و ششم، ص 42-33.
 39. رائین اسماعیل. دریانوردی ایرانیان. تهران، چاپخانة زیبا، چاپ دوم، 1356،ص 229.
 40. Nabataean trade items. CanBooks 2002. (www.nabataea.net/trader.html).
 41. Daryaee T. The persian Gulf trade in late antiquity. Journal of World History 2003;14 ( http://www.historycooperative.org/journals/jwh/14.1/daryaee.html).
 42. همان شمارة 34، ص 166-128.
 43. همان شمارة 29، ص 26 و 268 -257.
 44. Noori A. The Medical Sciences in the Avesta. Iranian Culture 2005 (http://www.iranchamber.com/culture/articles/medical_sciences_avesta.php).
 45. خدابخشي موبد سهراب. پزشکي در ايران باستان. مؤسسه انتشاراتي فرهنگي فروهر، 1376، ص 23، 25، 26، 64.
 46. ابن بلخي. فارسنامه. منصور رستگار فسايي، بنياد فارس شناسي، 1374، ص 455.
 47. اقتداري احمد. آثار سفرهاي باستاني سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان. انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1375، ص 423.
 48. قرشي امان الله. آب و کوه در اساطير هند و ايران. مرکز گفتگوي تمدن ها، 138