درباره ما

برنامة استراتژیك موزة تاریخ پزشكی خلیج فارس

چشم انداز: نیل به جایگاهی افتخار آمیز در زمینة میراث پزشكی در منطقة خلیج فارس و اقیانوس هند، فراهم آوردن محیطی فعال، پویا و برانگیزاننده جهت آموزش و پژوهش در یادمان های تاریخ پزشكی خلیج فارس و ایجاد فضایی برپایه اصول هم نوایی اجتماعی و همگرایی در منطقة خلیج فارس .

مأموریت : گردآوری، نگهداشت، نمایش و در دسترس قراردادن و باز گویی میراث پزشكی خلیج فارس به گستره ای متنوع از بازدید كنندگان و پژوهندگان، فراهم آوردن غنی ترین مواد تاریخی وابسته به سلامت و بیماری درمنطقة خلیج فارس و ایجاد محیطی سرشار از نوآوری و خلاقیت جهت آموزش فعال، تبادل فرهنگی غنی سازی فرهنگی و پژوهشی در میراث پزشكی منطقة خلیج فارس.

 

اهداف موزه:

هدف كلی: آشنا نمودن طیف گستره ای از جامعه از سیرتكامل اندیشه پزشكی از زمان باستان درمنطقة خلیج فارس و اقیانوس هند و ارائه و نمایش تلاش انسان برای برقراری سلامت و شیوه های چگونگی رویارویی و ستیز وی با بیماری های گوناگون و شایع سواحل و جزایر خلیج فارس.

 

اهداف اختصاصی :

1/ معرفی دستاوردها وپیشرفت های مكتب پزشكی ایرانی – اسلامی در منطقة خلیج فارس

2/ نمایش دینامیك سیر تحول و تكامل پزشكی درمنطقة خلیج فارس در دوره های گوناگون تاریخی

3/ گردآوری، نگهداشت و نمایش یادمان های تاریخ پزشكی ایران در خلیج فارس و اقیانوس هند

4/ معرفی و شناساندن پزشكان و ارائه دهندگان خدمات سلامت درطول تاریخ درمنطقة خلیج فارس

5/ گردآوری اسناد مكتوب، عكس، نسخ خطی و چاپی و اشیاء و تجهیزات پزشكی كه مورد استفادة اطباء خلیج فارس قرار می گرفته است.

6/ گردآوری و نمایش گیاهان دارویی منطقة خلیج فارس

7/ تقویت پیوندهای میان علوم پزشكی، تاریخ و علوم اجتماعی

8/ ایجاد و ساماندهی شبكه­ی همكاری­های منطقه­ای و بین­المللی درعرصه های تاریخ پزشكی

9/ تشویق و انگیزش به انجام مطالعات تاریخی در حوزه علوم زیست پزشكی در منطقة خلیج فارس

10/ آموزش به طیف گسترده ای در مورد جامعه از چگونگی شكل گیری شیوه های درمانی گوناگون در طول تاریخ درمنطقة خلیج فارس

11/ پاسداشت میراث تاریخ پزشكی خلیج فارس

12/ جستجو در میراث زیر آب خلیج فارس در زمینة تاریخ پزشكی

13/ افزایش سطح دانش پزشكی جامعه

14/ نمایش چگونگی تغییر پارادایم های مكاتب پزشكی در منطقة خلیج فارس

15/ ارتقاء روحیة همكاری تیمی و میان رشته ای در بین كشورهای منطقة خلیج فارس و افزایش شیوة به اشتراك گذاری داده ها، اطلاعات و یادمان های تاریخی

16/ تلاش درتبادل فرهنگی در زمینة علوم زیست پزشكی و علوم سلامت درسطح منطقه ای

17/ معرفی میراث پزشكی خلیج فارس در سطح بین المللی

 

چارچوب عملكردی موزه :

1/ ساختار دینامیكی موزه

ساختار دینامیكی موزه به گونه ای چیدمان می شود كه می توان سیر تحول پایه های پزشكی را از دوران باستان ایران تا دوران معاصر جستجو نمود. تقسیم بندی به گونه ای است كه ایران باستان (از دوران عیلامیان تا تمدن اسلامی)، دوران تمدن اسلامی، دوران صفویه و قاجاریه و دوران معاصر (پهلوی تاپس از انقلاب اسلامی) را ترسیم می كند.

الف / دوران باستان

در دوران عیلامیان به شیوه های درمانی و فكری مكتب پزشكی لیان شامل: آیین های مذهبی – درمانی، كالبد شكافی اعضاء و پیشرفت های طب حوزة بین النهرین در شناخت و درمان بیماری ها در حوزة خلیج فارس و اقیانوس هند اشاره خواهد شد و همچنین به موجود اسطوره ای «اآ» كه راهنمایی پزشكان را به عهده داشته است و در كنده كاری های هخامنشیان ظهور یافته پرداخته می گردد.

از دستاوردهای باستان شناسی حاشیة خلیج فارس در كاخ های هخامنشی برای نشان دادن عمق دانش پزشكی آنان استفاده می گردد. از چگونگی ارتباط طب حوزة شرق دور با ایرانیان در دوران اشكانیان و ساسانیان و پیشرفت های ساسانیان و چگونگی شكل گیری طب مكتب مزدیسانی در سواحل و بنادر خلیج فارس و یافته های باستان شناسی بنادر مشهور ساسانی در خلیج فارس مانند سیراف و سی نیز كه تجلی گر دستاوردهای این بنادر دركسب علم و دانش پزشكی است؛ ارائه می شوند.

ب / تمدن اسلامی

دراین بخش به برجسته ترین نماد رشد تمدن اسلامی در سواحل خلیج فارس كه بندر سیراف است اشاره شده و چگونگی شكل گیری مكتب پزشكی سیراف در قالب دستاوردهای باستان شناسی و دارو شناسی و داروهای گیاهی به نمایش گذاشته می شود. بیننده در این بخش می تواند چگونگی اثرگذاری این مكتب پزشكی بر حوزه طب بغداد، شمال آفریقا، شرق دور تا چین و ژاپن و اندونزی و حوزة اقیانوس هند را دریابد در همین بخش بیننده ، از بیمارستان بزرگ سیراف و سیستم بهداشتی درمانی این بندر باشكوه آگاه می گردد و می تواند از رساله ها و دستاوردهای پزشكان سیرافی مانند یعقوب سیرافی كه در تاریخ الحكماء قفطی به ابن ماهان مشهور بوده است بازدید نماید.

ج/ صفویه و قاجاریه

با نمایش آثار حضور استعمارگران پرتغا